تماس با ما

تماس با ما سهند پلاست و آذین پلاست

تمــاس با

سـهـنـد پـلاست اصفهان و آذین پلاست اصفهان

تلفن دفتر فروش كارخانه اصفهان :

۰۳۱۹۱۰۱۰۹۱۴_ ۰۳۱۳۵۷۲۱۵۸۸ – ۰۳۱۹۱۰۱۰۹۱۵
۰۹۱۳۱۱۹۴۴۳۴ امـامـی – ۰۹۱۳۱۱۱۲۱۶۲ هرندي

آدرس کارخانه: اصفهان/ شهرک صنعتی جی

تلفن دفتر فروش و انبار تهران :

۵۶۵۴۰۹۱۶ ۰۲۱ – ۰۹۱۲۴۰۷۸۸۴۰ امامی

Management@sahandplastesf.ir
accounting@sahandplastesf.ir