تماس با ما

تماس با ما سهند پلاست و آذین پلاست

تمــاس با

تلفن دفتر فروش تهران:

۰۹۱۳۱۱۹۴۴۳۴ – ۰۹۱۲۴۰۷۸۸۴۰ – ۰۹۹۰۱۱۸۴۴۳۴

تلفن دفتر فروش و کارخانه تهران :

تهران – كهريزك – شورآباد – روبروي مهدي آباد – خيابان البرز – تقاطع چهارم سمت راست (فتح يكم) – پلاك ۱۸

۵۶۵۴۰۹۱۶ – ۰۲۱